پرش لینک ها
پروژه های وال مش

اقدام ملی مسکن پاکدشت

پروژه اقدام ملی مسکن پاکدشت نیز یکی دیگر از پـــــــــــــروژه جاری وال مـــــش است. این پـــروژه در شهرستان پاکـــــدشت استان تهـــــــران با مساحت زیربنای 25 هزار متر مربع و در 210 واحــد مسکونی هم اکنون در دست اجرا می باشد. کـــارفرمای این پــــروژه اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران؛ مشاور طرح شرکت مهندسین مـــشاور آرمان شهر و مجری آن شـــــــرکت ســــــاختمانی بتــــــــن نمای مستحکم روز می باشد.

اطلاعات پروژه:

Branding Strategy

Focus and target your audience through the right channels.

Development

Focus and target your audience through the right channels.

Digital Design

Focus and target your audience through the right channels.

Copywriting

Focus and target your audience through the right channels.