پرش لینک ها
وال مش

نقشه های جانمایی

در این بخش نقشه های جانمایی دو روش وال مش و وال پست برای یک پروژه ارائه شده است و برآورد ریالی هر دو روش با هم مقایسه شده است.

وال پست

نقشه پروژه مگنولیا وال پست وال مش | wallmesh
دیتیل وال مش وال پست نقشه ها | wallmesh

وال مش

نقشه های پروژه مگنولیا با وال مش | wallmesh
دیتیل وال مش نقشه ها | wallmesh